top of page
Search

Forvaltningssak mot Steinkjer kommune.

Updated: Oct 26, 2023

Oppdatert 26. oktober 2023 - NAV fortsetter sitt feilaktige tvangstrekk - Nå oppdatert trekktabell. NAV fortsetter å trekke May Sissel i hovedsak. To mulig senario: Komplett rot fra NAV sin side, eller et attakk mot familien (klasisk split og harsk). Se selv trekktabellen. Se også hva adv.-firma Hjort skriver til Steinkjer kommune.


Sammendrag: Se video.


Per Tore Bratberg anla ulovlig veg med vår avkjørsel fra fylkesveg og over noe av vår eiendom sommeren 2011. Videre gjennom LNF-A området og inn i 100 m beltet i strandsonen, der han erstattet en nyervarvet gammel hytte med en ny hytte.


Bilde "ny hytte" viser fyllinger for både hytte og naust med plattinger og hindring av allmenn ferdsel. Naust som likner et aneks med utekjøkken, innlagt strøm, vann og avløp. Dette i grell kontrast til "Plan og bygningslovens" bestemmelser og "Statlige planretningslinjer for diffrensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen", der Steinkjer kommunes strandsone er definert som et område med stort press.

Per Tore Bratberg har vært og er en del av Steinkjer kommunes forvaltning gjennom sitt engasjement i det heleide kommunale eiendomsselskapet Steinkjerbygg KF. Han har tidligere, over fire perioder, vært en av Senterpartiets representanter i kommunestyret, også som ordfører-kandidat. Se organisasjonskartet for Steinkjerbygg KF, der han har vært og er styreleder. Innfelt er noen fra hans støtteapparat i saken. Bratberg er også i styret for alle datterselskapene. Er det dette som har gjort det mulig å kunne benytte den ulovlige anlagte vegen i 5 år før den ble flyttet? Er dette korrupsjon?


Det er således en forvaltningssak, der en av forvaltningens egne har foretatt en rekke ulovligheter. Forvaltningen har selv forsøkt å legge lokk på dette gjennom flere års trenering. Full størrelse.


Vi varslet kommunen om Bratbergs mange ulovlige tiltak og ba ved flere anledninger om at kommunen stoppet bruken av vegen. Kommunen trenerte våre henvendelser og Bratberg kunne benytte vegen i 5 år før den ble flyttet 6. juli 2016. Dette var etter at Fylkesmannen (Statsforvalteren) 28. juli 2015 hadde opphevet byggetillatelsen og saken hjemsendt kommunen for ny behandling, da tillatelsen var gitt på feil grunnlag. Det var rettsanvendelsesfeil fra kommunen sin side.


Da hadde kommunen drevet sine treneringer og motarbeidelser av oss i fire år, etter at vi sommeren 2011 kom fra reise og tidligere ordførerkandidat Bratberg var i full gang med vegbyggingen.


28. juli 2015 Statsforvalteren opphever byggetillatelsen av vegen pga. rettsanvendelsesfeil.


6. juli 2016 ble vegen ble flyttet.


20. desember 2016 konkluderte kontrollutvalget i Steinkjer kommune med at det også hadde vært saksbehandlingsfeil fra kommunens side.


Se noe av våre kostnader for å få en rettmessig flytting av vegen etter kommunens systematiske trenering av saken.


7. mars 2018: Brev fra advokatfirme Hjort v/adv. Zimmermann til Steinkjer kommune.

"Krav om erstatning mot Steinkjer kommune - Varsel om rettslig skritt, jf. tvisteliven § 5-2."


Vi stevner Steinkjer kommune 27. juli 2018

27. juli 2018 stevnet vi, som selvprosederende, Steinkjer kommune for Inntrøndelag tingrett med krav om erstatning for våre kostnader for å få en rettmessig flytting av vegen . Tidspunktet var, for å unngå foreldelse, tre år etter Fylkesmannens vedtak 28. juli 2015 om at kommunens byggetillatelse til vegen var ugyldig.


11. sept. 2018: Tilsvar fra Steinkjer kommune på vår stevning 27. juli 2018.

27., 28., og 29 mai 2019: Hovedforhandlingene ble aviklet. Vi som selvprosederende.

13. juni 2019: Dom i saken. Kommunen får fullt medhold i den lokale

domstolen, Inntrøndelag Tingrett.


Anke til Frostating lagmannsrett 4. sept. 2019.

4. sept. 2019: Vi anker saken til Frostating lagmannsrett.

Saken berammes til 19., 20., og 21. mai 2021.


Det oppstår et tragisk dødsfall i familien. En 20 år yngre bror, som var veltilpasset ansatt i som IT-koordinator på rådhuset i Steinkjer kommune, blir forflyttet til en lærerjobb i en barneskole og etter en tid dør. Vi blir sykmeldt og fastlegen sier at det ikke er forsvarlig å selvprosedere tre dager i lagmannsretten.


Frostating lagmannsretts behandling av sykmeldingen.

Frostating lagmannsrett avviser sykmeldingen som grunn for omberamming og viser til tidligere rettsavgjørelse i Høyesterett. Høyesterett bekrefter lagmannsrettens avgjørelse om å nekte anke, tvisteloven § 29-13.


Vi ber igjen om at saken omberammes, noe som blir akseptert av Steinkjer kommune, ved kommuneadvokaten.


Frostating lagmannsrett motsetter seg likevel omberamming og hevder at saken skal gå som planlagt, 19., 20., og 21. mai 2021. Vi ser oss absolutt ikke istand til å selvprosedere en tre-dagers ankeforhandling under de rådende forhold og møter ikke. Det blir fraværsdom og vi ilegges alle saksomkostninger.


Forskjellsbehandling av selvprosederende og profesjonelle prosederende.

Hvis en profesjonell prosessfullmektig (en advokat), blir sykmeldt i en slik situasjon, blir saken omberammet umiddelbart.


Hvis en selvprosederende blir sykmeldt og ikke kan møte blir det fraværsdom og motparten har vunnet. Dvs. alle saksomkostninger belastes i sin helhet den selvprosederende. Vi har brakt på det rene at dette er i strid mot den europeiske menneskerettskonvensjonen EMK.


Frostating lagmannsrett får medhold fra Høyesterett.


Er dette en rettsstat verdig? Den høyeste rett i Norge. Man kan forstå det hvis det er et enkelt vitnesbyrd i retten. Dette vil likevel være noe helt annet enn å skulle prosedere 3 dager ankeforhandling i lagmannsretten. Vi "tapte" og fikk saksomkostningene. Vi legger til grunn at verken Frostating lagmannsrett eller Høyesterett hadde forutsetning for å ta stilling til saken, da de ikke kjente realitetene i sakskomplekset.


Når vi opplever at forsvarsminister Bjørn Arild Gram (tidligere ordfører), ordfører Anne Berit Lein og tidligere ordførerkandidat (veg og hyttebyggeren) Per Tore Bratberg sitter sammen på resturant "Famille" i Steinkjer, en ukedag midt i mai 2022, så forteller dette mye om nettverket i denne saken. Bratbergs nære forhold til den politiske toppledelsen i kommunen er uomtvistelig. Bratberg som i retten gjorde stort poeng ved å si at han:"aldri hadde vært ansatt i Steinkjer kommune". Dette tross sine mangeårige styreengasjement i kommunens mange eiendomsselskaper.


Hvordan kunne Steinkjer kommune gi aksept for dette når noe av tiltakene var over vår eiendom, i LNFA området, i 100 m beltet i strandsonen, og at det meste ikke var omsøkt?


Innkassokrav fra Steinkjer kommune.

Det kommer et inkassokrav fra Kreditorforeningen på vegne av Steinkjer kommune, oss i hende 23. mai 2022. Se innkassokravet med innsigelse fra oss, dette til tross for de kostnadene kommunen hadde påført oss. Beløpet på 150.000 kr må være betalt innen 26. mai 2022.

Allerede 22. januar 2014 tok Bratberg til ordet for saksomkostninger for oss i sin e-postkommunikasjon med bygningssjef Geir Gilde. Da var det to og et halvt år siden han anla den ulovlige vegen og hadde benyttet den som adkomstveg til fritidseiendommen siden da. Full størrelse.


Det var her Bratberg hadde tenkt og planlagt adkomst til et hyttefelt "Rones hyttefelt" på 7 hytter, uten vår og myndighetenes medvirkning. Hans initiativ for etablering av strømforsyning med en trafo som kunne forsyne 12-15 hytter, tyder på at det kan ha vært planer om en feltutvidelse. Uavhengig av feltutvidelse eller ikke, skulle veg for adkomst til de eksisterende 7 hyttene vært underlagt reguleringsplan og således lagt ut for offentlig innsyn.


Det er i lys av dette at vi ikke forstår at "Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning" med den gang leder Bjørn Ludvig Bergsmo, nabo, venn og partifelle av Bratberg, gjennom hele prosessen med flere behandlinger, kunne gi aksept for de ulovlige tiltakene.


Begrepet "naturforvaltning" har her en alvorligere undertone tatt i betraktning av at tiltakene er nært knyttet til Ramberg-holmen naturreservat. Se også informasjon om naturmang-fold og verneverdiene i området.Kreditorforeningen. - Behandler bare uomtvistelige saker.

Etter første krav fra Kreditorforeningen ringte vi saksbehandler 25. mai 2022. Det skulle vise seg at hun snakket «kav trøndersk». Vi forespurte om hvor vi hadde kommet og hun svarte «Til Steinkjer». Med polimikk repliserte vi, «Er det på rådhuset?». «Nei det er på Amfi» svarte saksbehandleren. Likevel, som nevnt ovenfor, uttrykte hun at de behandlet bare uomtvistelige saker og at vi måtte formulere vårt syn på saken med et brev til Kreditor-foreningen innen 8. juni 2022.

Jo da, vi oppsøkte Amfi og på baksiden av

bygningsmassen finner vi et skilt der det står Kreditorforeningen. Sammen med dette skiltet er et annet skilt der det står Steinkjeradvokatene.


I Kreditorforeningens inkassobrev trues det med at kravet blir registrert i kredittopplysningsregisteret. Videre står det: Registrering vil ikke bli foretatt hvis vi innen fristens utløp reiser innsigelser som vi har rimelig grunn til å få vurdert.


Vi fikk ingen vurdering av vår innsigelse, verken fra Kreditorforeningen eller Steinkjer kommune.


Etterhvert fant vi både Kreditorforeningen og Steinkjeradvokatene i 3. etasje på Amfi i felles korridor. Etter videre undersøkelser viste det seg at Kreditorforeningen og Steinkjer-advokatene hadde hatt et nært samarbeid siden 1979. Det var i denne settingen adv. Kjøren og domstolleder Lindsetmo hadde noe av sitt fellesskap før Lindsetmo ble ansatt i Frostating lagmannsrett. Vi har også bragt på det rene at Lindsetmo sin svoger, gjennom egenskap som daglig leder i Kreditorforeningen, er en del av Kreditorforeningens/Steinkjeradvokatenes historikk. Det er således innlysende at det er et stort og sterkt nettverk som har til ønske å omgå fakta i sakskomplekset.


Et nytt inkassokrav.

I det andre innkassokravet har kravet økt fra 150.000 kr til 169.000 kr. Det fremgår at vi kan komme med innsigelse og at vi har rett til å kreve namsbehandling etter innkassoloven § 22.

Det var da tydelig at Kreditorforeningen også behandlet omtvistelige saker og ikke bare uomtvistelige, slik saksbehandler uttrykte det.


Vi lager en ny innsigelse, en grundig redegjørelse, også med Steinkjeradvokatenes adv. Kjørens medvirkning i sakskomplekset. Se hele innsigelsen. En særdeles beskrivende fremstilling.


Per i dag har vi ikke fått vurdering av noen av våre innsigelser, verken fra Kreditorforeningen eller Steinkjer kommune. Derimot er det Kreditorforeningen som har bragt saken til namsbehandling, uten at våre innsigelser er presentert for namsmannen (politiet, sivil forvaltning). I en samtale med en annen fra Kreditorforeningen Steinkjer, som skulle jobbe på samme teamet som saksbehandleren, fikk vi opplyst at våre innsigelser ikke var å finne i saksmappen.


Namsfogdens utleggsforretning

21. des. 2022: Vi fikk tilsendt namsboken for utleggsforretning som var avholdt 5. des. 2022 per e-post. Dette uten at vi hadde kjennskap til at det skulle gjennomføres utleggsforretning

5. des. 2022.


Med uttalelsesfrist på 14 dager sendte vi klage til Namsfogden 5. jan. 2023 der vi informerte om at vi arbeidet med gjenåpning av saken mot Steinkjer kommune.


NAV kommer inn som innkrever.

19. jan. 2023: Det er trukket 15.000 kr fra May Sissel og 8.000 kr fra Steinar sin månedspensjon i januar. Totalt 23.000 kroner, mot at det var forespeilet 11.600 kr per mnd. fra Namsfogden sin side. Det var således ingen sammenheng mellom disse to institusjoners handlinger.


21. jan. 2023: May Sissel sendte brev med klage til NAV. Hun ba NAV om å redegjøre for pensjonstrekket på de 15.000 kr. Det var ingen harmoni mellom det Namsfogden hadde forespeilet som trekkbeløp, og det NAV hadde trukket. Se brev til NAV.


NAV er en stor aktør i forvaltningen i Steinkjer kommune. NAV Trøndelag er leietakere i kommunens nye signalbygg O2-huset, som forvaltes av Steinkjerbygg KF. Her må det igjen presiseres at Bratberg, som var tiltakshaver for alle ulovlighetene og opphav til konflikten som kostet i utgangspunktet nært 400.000,- , er styreleder i det heleide kommunale selskapet Steinkjerbygg KF.

Det vil være naivt å tro at "NAV Trøndelag" på rådhusplassen i Steinkjer, med den nye lederen Torbjørn Aas, ikke er en del av maktapparatet/nettverket på Steinkjer og derav er sterkt innvolvert i saken. Dette, selv om det er NAV Ullern som er vår naturlige NAV-kontakt.


Det var tross alt dagens forsvarsminister, den gang ordfører Bjørn Arild Gram, som hadde det øverste politiske ansvaret for at det skulle gå 5 år før den ulovlige anlagte vegen ble flyttet.


Det NAV og Torbjørn Aas også skal vite er at det skulle gå 5 år før vegen ble flyttet som konsekvens av at Fylkesmannen (Statsforvalteren) hadde pekt på at det var rettsanvendelsesfeil fra kommunens side. Se full størrelse.


Som bygningssjef Geir Gilde sa i den lokale tingretten på Steinkjer så kjente han ikke til 4-metersregelen i Plan- og bygningsloven. Likevel sier Kreditorforeningens saksbehandler at de behandlet bare uomtvistelige saker.


Det er absurd at kommunen skal stille noe som helst krav mot oss. Om Steinkjer kommune skulle ha noe berettiget krav, måtte det være mot forvaltningens (kommunens) egen, styreleder i det heleide kommunale Steinkjerbygg KF Per Tore Bratberg, han som utførte ulovlighetene.

3. feb. 2023: Se hva NAV Ullern svarer på brevet fra May Sissel. Se brevet til NAV igjen.


Vi er alle kjent med at det er mange forvaltningssaker fra NAV sin side med alvorlige overgrep, der også mange domstoler har vært innvolvert. Dog, med et langt større volum, men for enkeltmenneske flere liknende opplevelser. Et stort vesen uten ansikt. Svaret på May Sissels brev med forespørsel om en redegjørelse ble et "God dag mann økseskaft".


I brevet fra NAV fremgår det at brutto AFP er 33.126,-, Skattetrekk er 47% 15.569,- og Kreditortrekk 12.900,-. Samtalen er avsluttet, står det avslutningsvis. Trekket fra May Sissels pensjon er langt større enn det totale trekket for oss begge to som skulle være på 11.600,-, foreskrevet av Namsfogden.


Kreditorforeningen, Steinkjeradvokatene og kjøpesentret Amfi.


Mer om nettverkene i Steinkjer kommune:

På Amfi i 1. og 2. etasje har vi handelsstanden med sitt massive kjøpepress mot barn og ungdom. I 3. etasje fant vi Kreditorforeningen (innkassobyrået) og atpå til byens største advokatfirma, Steinkjeradvokatene. Steinkjeradvokatene har vært hovedleverandør av advokattjenester til Steinkjer kommune. Det er grunn til å tro at både handelsstanden og Steinkjer kommunene er en del av foreningen.

Hva er det som skjer fra NAV sin side?

NAV må kunne svare på hvorfor May Sissel med noe lavere pensjon enn Steinar er trukket med et langt større beløp, med et totalbeløp (avvik samlet) som langt overskrider Namsfogdens trekk-redegjørelse. Nei, dette får NAV rydde opp i. Trekket fra May Sissel sin pensjon fortsetter:

I en telefonsamtale med Namsfogden i Oslo, Akershus og Bærum bekreftes det at deres beregninger ble overført til NAV og at det totale trekkbeløpet skulle være kr 11.600 for oss begge tilsammen. En ny NAV-skandale ser ut til å bli avdekt. Klipp fra namsboken av 5. des. 2022, med Namsfogdens utregninger komplettert med rødt fra vår side:

Fra trekkoversikten i tabellen fremgår det at NAV trekker noe helt annet enn hva klippet (Namsfogdens beregninger) tilsier.


Nettverkene og Steinkjer kommune.

NAV-kontorene eies av kommunene og staten i fellesskap. Merk "kommunene" (flertall). Da er det ikke en komplisert slutning å kople Kommunenes Sentralforbund KS opp imot gjeldende sakskompleks og derav se utfordringene:

Det er her Steinkjernettverkenes usynlighet kommer til synlighet. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram var både medlem av styret for så videre styreleder nettopp i KS fra 2012 til han ble statsråd i 2021. Parallelt med dette var han ordfører i Steinkjer kommune og hadde det øverste politiske ansvaret for forvaltningens (kommunens) mange misligheter i gjeldende sak.

Dette fellesskapet har tradisjoner siden den gang Erik Bartnes "red de samme hestene". Han var også både ordfører og hadde et stort engasjement i Kommunenes Sentralforbund KS.


Kan NAVs uregelmentære håndtering av, for oss "våre pensjoner" ha noe med dette å gjøre? Istedet for å redegjøre for pensjonstrekket, de selv har foretatt, er de avvisende og henviser til Namsfogden (politiet, sivil forvaltning). Skal vi som pensjonister være nødt til å ta en sak med/mot Namsfogden (staten) for å få innsikt i NAV sine transaksjoner i forhold til vår pensjon, slik det fremgår fra brevet fra NAV?

Da kan man tenke seg vår forvaltningssak mot Steinkjer kommune. Er det mulig å få en rettmessig behandling av sakskomplekset? Det er også verdt å merke seg den lokale domstolens behandling av saken. Hvilken dommer, fra lokalmiljøet på Steinkjer, vil kunne dømme forvaltningen (Steinkjer kommune), om saken var aldri så god? Hvordan kunne NAV trekke fra pensjonen til May Sissel, slik at hun hadde 4657 kr disponibelt/utbetalt i hhv. januar, februar, mars og april måned? I mai var utbetalingen redusert ytterligere, til 1030 kr.


Dette er et interessant utfordrende spørsmål, som vi mener rettsstaten Norge må ta på alvor. Det var rettssikkerhet som var en av Solbergregjeringens begrunnelser for å avvikle store delser av de lokale domstolene, se bloggen: "Den dømmende makt og forvaltningen".


Til ettertanke:

Hvorfor stenger Putin gassleveransene til Europa?


Hvorfor straffer NAV May Sissel slik at hun har 1030 kr utbetalt i mai måned?

Langt mere enn det som Namsfogden hadde beregnet på oss samlet trekker NAV bare på May Sissel. Se oppdatert trekktabell.


Hvilke menneskelige mekanismer kan ligge bak slike handlinger? Finnes det sammenhenger mellom de to nevnte handlingene?


Hvem er motparten i vårt sakskompleks?Se detaljer av sakskomplekset i bloggen "Ulovligheter - Veg og hyttebygging i Steinkjer kommune".


Det kommer mere: Dommen med kommenterer som viser at det må være silt og selektivt vil bli lagt ut. Dommen som var stadfestet av den lokale domstol i Steinkjer, Inntrøndelag tingrett.

805 views0 comments

Comments


bottom of page