top of page
Search

Inkasso 2: Adv Angen, Kreditorforening, Steinkjeradvokatene.

Updated: Jan 31

19. januar 2024 Oppdatert - Domstollederens saksbehandlingsfeil. Les også om samrøret Kreditorforeningen og Steinkjeradvokatene.

Kreditorforeningen Steinkjer, sammen med Steinkjeradvokatene i samme etasje på Amfi i samme korridor i 3. etasje. Kreditorforeningen effektuerer inkassosak for adv. Tore Angen.

Kommunen genererte det de hevdet var privatrettslige saker, herunder et sakskompleks bestående av tre saker.Det at Advokathuset Trondheim DA ved advokatene Per Wold og Tore Angen, begge som partnere i tomannsfirmaet, ikke gjorde jobben er uomtvistelig. Per Wold fikk sågar påtale fra Advokatforeningens disiplinærnemd for brudd på "Regler for god advoketskikk" RGA og på grunn av andre misligheter i tillegg uavhengig av oss, mistet advokatbevilgningen.


Måtte ha advokat for å ha advokat.

7. mars 2018 sendte Advokatfirma Hjort brev til Advokathuset Trondheim DA der de oppsummerte misligheter i bistand og ba om tilbakemelding, om Advokathuset Trondheim DA v/adv. Per Wold erkjente ansvar. Brevet hadde tittelen: "Vedrørende tidligere advokatbistand til May Sissel og Steinar Svarte".

Se brevet fra Advokatfirma Hjort. Det kom aldri noen tilbakemelding fra Advokathuset Trondheim DA.


Dette førte til at vi som selvprosederende tok ut forliksklage mot Advokathuset Trondheim DA, ved adv. Per Wold med erstatningskrav. Forliksrådet avviste klagen og vi stevnet

"Advokathuset Trondheim DA in solidum advokat Per Wols og adv. Tore Angen" for Trøndelag tingrett. I dommen uttrykte dommer Ida Ødegaard at hun var noe i tvil om utfallet. Likevel fikk vi ikke medhold i vårt erstatningskrav og vi anket saken til Frostating lagmannsrett. Delsaken ble ikke realitetsbehandlet da dommer Kari Lynne avviste videre saksgang en uke før berammet ankeforhandling. Det er saksomkostninger for dette advokat Angen nå krever at Kreditorforeningen Steinkjer bistår rettslig innkrevet.Kort oppsummering av opphavet til delsaken, bistand i grensesaken:


Generert grensesak - Jordskiftesaken.

Det var Steinkjeradvokatene v/adv. Kjøren som startet bruken av domstolene gjennom å ta ut jordskiftesak mot oss. Han forsøkte å "flytte grensemerkene". Vi engasjerte Advokathuset Trondheim DA, ved adv. Per Wold. Da dommen i jordskifteretten var beheftet med vesentlige feil anket vi til Frostating lagmannsrett. Advokathuset Trondheim DA besto av to advokater, adv. Per Wold og adv. Tore Angen. Se nøkkelopplysninger om firmaet.


Trondheim metallsøkerklubb dokumenterte at jordskifterettens grensemerkeplassering var feil og at vår påstand om grensemerkets beliggenhet var korrekt. Dessuten kom det frem at vår påstand om at det måtte ha vært avholdt kartforretning en gang etter fradeling av vår eiendom i 1974. Kommunen hadde holdt tilbake informasjon om kartforretningen som var avholdt i 1982, fire år før vi kjøpte eiendommen.


Ankesaken etter jordskiftedommen.

Ankesaken ble administrert av domstolleder Sven-Jørgen Lindsetmo, tidligere advokat og partner i firmaet Steinkjeradvokatene. Det var en rekke saksbehandlingsfeil i Lindsetmo sin håndtering av saken, som ble avviklet i Steinkjer 5. april 2016, der Lindsetmo hadde fast bopel. Forberedende møte ble avholdt uten oss 4. april 2016 med Lindsetmo, adv. Kjøren og adv. Per Wold. Motpartens advokat var Steinkjeradvokatenes adv. Kjøren. Det var også Lindsetmo som ansatte adv. Kjøren i sitt firma Steinkjeradvokatene. Vi viser igjen til Kreditorforeningens forhold til Steinkjeradvokatene gjennom mange tiår.


Lindsetmo sine saksbehandlingsfeil kostet oss i størrelsesorden 400.000 kr for rettmessig å få flyttet Bratbergs ulovlige anlagte veg, med vår avkjørsel fra fylkesveg og over noe av vår eiendom.


En forvaltningssak. Tiltakshaver Bratberg, en del av kommunens forvaltning.

Saken som i realiteten er en sak (en forvaltningssak), der Per Tore Bratberg, som en av forvaltningens egne, i tillegg til en rekke andre ulovligheter, anla veg over vår eiendom med vår avkjørsel fra fylkesveg.


Sakskomplekset, som forvaltningssak, er enda ikke realitetsbehandlet. Delsaker er behandlet i den lokale tingretten, uten at anker til høyere rettsinstans er tatt til følge av Frostating lagmannsrett, tvisteloven §29-13 ledd 2, og derav heller ikke realitetsbehandlet i overordnet rettsinstans.


Tiltakshaver Per Tore Bratberg, kommunestyrerepresentant i fire perioder, tidligere ordførerkandidat er styreleder i det heleide kommunale selskapet «Steinkjerbygg KF».

Bratberg sitter således som konsernspiss i Steinkjerbygg KF, som er overordnet syv andre kommunale eiendomsselskaper der han også var i styret.


Jusmiljøet i Steinkjer er et lite miljø og Steinkjeradvokatene har vært hovedleverandør av advokattjenester til Steinkjer kommune. Det er i dette miljøet, adressert Kreditorforeningen, Advokathuset Trondheim DA, ved adv. Tore Angen, nå henvende seg for å drive inn det han hevder å ha utestående hos oss. Kreditorforeningen gjør ukritisk det de blir pålagt.


Advokathuset Trondheim DA, prosessfullmektig Per Wold.

For å styre unna advokater fra Steinkjermiljøet, i det som i utgangspunktet var en forvaltningssak mot Steinkjer kommune, engasjerte vi Advokathuset Trondheim DA ved adv. Per Wold.


Her skal vi også vite at motparten i forvaltningssaken, Steinkjer kommune, hadde ordfører Bjørn Arild Gram (nå forsvarsminister) som øverste politiske ansvarlig. Han var forøvrig styreleder i kommunenes sentralforbund KS og i egenskap av dette representerte en maktfaktor som gjør de lokale allmenndommerfullmektigene i tingretten uegnet til å dømme slike forvaltningssaker.


Det nære forholdet mellom tiltakshaver, Per Tore Bratberg og Bjørn Arild Gram er også vesentlig poeng for at vår habilitetsinnsigelse skulle vært tatt til følge og at saken skulle vært overført til en annen uavhengig domstol. Det er ikke tilfeldig at våre naboland har etablert forvaltningsdomstoler med dommere med spesialkompetanse knyttet til forvaltningssaker.

Les mer om Bratbergs ulovlige tiltak i bloggen:Ankesaken etter jordskiftesaken. Administrerende dommer Sven-Jørgen Lindsetmo.

Det var Advokathuset Trondheim ved adv. Per Wold som var prosessfullmektig for oss.

Det var Bratberg som bygde vegen. Han var oppsatt som part i jordskiftesaken sammen med grunneier og grunneiers far. Det var Bratberg som hadde betalt maskinentreprenøren for arbeidet. I ankesaken stilte derimot bare grunneier sammen med Steinkjeradvokatenes adv. Kjøren.


17 dager før saken skulle opp for Frostating lagmannsrett frigjorde kommunen informasjon om at det hadde vært kartforretning mellom grunneiers far og eier av vår eiendom i 1982. Dermed var vår påstand gjennom 4 år verifisert. Det var protokoll og situasjonskart som angivelig, i følge kommunen, hadde ligget på et fjernlager.


Dette førte til at vi kontaktet Trondheim metallsøkerklubb som kom til Steinkjer lørdag 2. april 2016 for å søke etter grensemerket. Det ble funnet umiddelbart.
Med dette grensemerket og skylddelingsforretningens mål på grenselinjene var eiendommen definert i hht. vår påstand og Statens kartverks registreringer siden før vi kjøpte eiendommen i 1986.


Søndag 3. april 2016: Vi sender e-post til vår advokat Per Wold der vi orienterer om metallsøkerklubbens funn av grensemerket.


Mandag 4. april 2016 kl. 08:41: E-post fra advokat Per Wold. Saken er avgjort. Bildedokumentasjonene ble sendt adv. Per Wold umiddelbart.


Etter dette avsto vi fra videre deltakelse i forberedelser. Vi hadde jo vunnet saken. Vår påstand var dokumentert. Vi overlot derfor ytterligere forarbeid til dommeren og advokatene:


  • Domstolleder Frostating: Tidligere Steinkjeradvokatene, Sven-Jørgen Lindsetmo

  • Prosessfulm. motpart: Steinkjeradvokatene ved adv. Anders Kjøren

  • Prosessfulm. for oss: Advokathuset Trondheim DA, ved adv. Per Wold

Mandag 4. april 2016 kl. 11:04: E-post fra adv. Per Wold: "Her kan du se hvordan Kjøren tenker". Kjøren ville motsette seg at bevisene fra Trondheim metallsøkerklubb ble lagt frem.


Mandag 4. april 2016 kl. 11:10: E-post fra førstelagmann Sven-Jørgen Lindsetmo.


På det forberedende møte ble det avgjort at rettsmøtet skulle endres til forliksforhandlinger. Dette ble bekjentgjort oss ved åpning av e-post kl 23:00.


Mandag 4. april 2016 kl. 17:54: E-post fra domstolleder Sven-Jørgen Lindsetmo.


På dette tidspunkt visste vi ikke at en førstelagmann var domstollederen og at det derav var domstollederen ved Frostating lagmannsrett som skulle administrere saken. Dette fikk vi vite om kvelden, etter det som skulle ha vært ankeforhandling 5. april 2019, ved søk på Internett. Der fremgikk det også at han hadde vært partner i advokatformaet Steinkjeradvokatene og at han fortsatt bodde på Steinkjer. Han hadde ansatt advokat Kjøren i sitt firma Steinkjeradvokatene en tid før han ble lagmann i Frostating Lagmannsrett for deretter å bli førstelagmann (domstolleder).


Som det fremgår av e-post fra Lindsetmo kl. 11:10 var retten satt opp med to lagdommere. Den ene var Sissel Finstad. Finstad er fra Ogndal i Steinkjer kommune der også Bjørn Arild Grams arvtager, ordfører Anne Berit Lein, kommer fra. Både Finstad og Lein gikk på samme grendeskole og er noenlunde på samme alder.


Vi oppfatter det som noe umusikalsk å utneve seg selv som administrerende dommer og Finstad som den ene meddommeren i det som i utgangspunktet var en forvaltningssak mot disse to sin hjemkommune. Likevel, korrekt skriver domstollederen i sin e-post til advoaktene:

Som beskrevet over var klokken 23:00 dagen i forveien, da vi fikk informasjon om at de tidligere kollegaene i Steinkjeradvokatene Lindsetmo og Kjøren, sammen med vår advokat Per Wold, hadde omgjort forhandlingene til forliksforhandlinger i stedet for de planlagte ordinære hovedforhandlingene. Tidlig påfølgende morgen (hovedforhandlingsdagen) sendte vi SMS til adv. Per Wold og ba om at forhandlingene ble utsatt.

Ble lurt av domstollederen.

Vanlig i norske rettssaler er at starttidspunkt er kl. 09:00. Fra Wold sitt svar på vår SMS fremgår det at møtet var utsatt til kl. 10:00, uten at det var kjent for oss. Lagdommerne, verken Sissel Finstad eller fagdommer Morten Gunnes, viste seg under forhandlingene.


Vi har gjentatt forsøkt å få kjennskap til om Sissel Finstad og Morten Gunnes var i Steinkjer på forhandlingsdagen 5. april 2016.


I telefonsamtale med Sissel Finstad 16. mai 2023 inrømmet Finstad at hun ikke hadde vært i Steinkjer på forhandlingsdagen. Dette begrunnet hun med at det hadde blitt forlik.


Dette viser at det var bestemt dagen i forveien at det skulle etableres et forlik. Både endring av møtetidspunkt, og manglende tilstedeværelse av dommerne Finstad og Gunnes forteller at forliket var avgjort av herrene Lindstmo, Kjøren og adv. Wold, dagen i forveien, uten vår medvirkning. I strid med det adv. Wold uttrykte: "saken var avgjort".


Domstollederens saksbehandlingsfeil.

Det er vanlig i norske rettssaler at habilitetsspørsmålet tas opp innledningsvis. Her skulle åpenbart Lindsetmo ha startet med å orientere om at han var "Steinkjergutt". At han hadde vært advokat og partner i Steinkjeradvokatene og hadde ansatt adv. Anders Kjøren i sitt firma Steinkjeradvokatene.


Selv om Advokathuset Trondheim DA, ved adv. Per Wold, etter metallsøkerklubbens funn var klar på at vi hadde vunnet plasserte han seg på den andre siden av bordet, imot oss. Han sa ikke et ord, mens domstollederen gjentatt poenterte at vi måtte få saken ut av verden gjennom et forlik. Domstollederen skulle avgjøre fordelingen av saksomkostninger i en egen påfølgende sak.


Vi insisterte på at vi saken måtte gå som opprinnelig planlagt med ordinære ankeforhandlinger. Etter sterkt press fra domstollederen om at vi måtte prøve å "få denne saken ut av verden", som han uttrykte det, åpnet vi for et såkalt forlik med disse ordene:


"Hvis du (domstollederen) lover å ta hensyn til dramatikken de siste to ukene så skal vi bli med på et forlik". Det lovte domstollederen.


Det domstollederen ikke sa noe om var virkningen av et forlik, at hovedregelen ved et forlik var at partene måtte bære hver av sine saksomkostninger. Naturligvis skulle saksomkostninger være en del av forliksbehandlingene.288 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page