top of page
Search

Steinkjer kommune - Arealforvaltning

Updated: Apr 2

Oppdatert: 1. april 2024: Ulovlig adkomstveg til Bratbergs hytte. - Kommunen undrar informasjon til Statsforvalteren. - Gram står frem som statsråd og roser Statsforvalteren.

STRANDSONEFORVATINING - Steinkjer kommune, Bartnes i Beitstad.


Ikke alt er egnet for lokalt selvstyre. Steinkjer kommunes arealforvaltning er et eksempel som viser at bukken ikke kan passe havresekken, for å bruke landbrukets egen terminologi.

Se flere bilder som dokumenterer kommunens og tiltakshavers manglende respekt for nasjonale- og regionale retningslinjer: Bilde 1, Bilde 2, Bilde 3


Bli kjent med tiltakshaver, hans forhold til den lokale forvaltningen (kommunen), se blogg:


Vi varslet kommunen gjennom en rekke innsigelser til tiltakene, noe som ble trenert av Steinkjer kommune. Etter tre år kom "Hovedutvalg for teknisk, miljø og naturforvaltning" og bygningssjef Geir Gilde på befaring. Trønderavisa var tilstede:Det var ingen fra hovedutvalget som hadde innvendinger mot denne selvtekt i 100 m-beltet i strandsonen. Vi ringte lederen for utvalget, Bjørn Ludvig Bergsmo og pekte på utvalgets passive holdning. De hadde snakket om saken kvelden i forveien og det var enighet, sa han.

Se utklipp fra Trønder-Avise i full størrelse.Dette tillot kommunen. Hele hovedutvalget kunne beskue tiltakene, uten at noen hadde innsigelse.


Se hele avisinnslaget i Trønder-Avisa. Etterhvert som den skandalefylte saken kom opp ble Trønderavisa lunken i dekning. Se blogg:


Bare bråk i Beitstad.

Da vi varslet kommunen ved byggesaksavdelingen om ulovlighetene knyttet til veg- og hyttebyggingssaken uttrykte saksbehandler indignert "Det er bare bråk i Beitstad".


STRANDSONEFORVALTNING I STEINKJER KOMMUNE, Sparbu ved Borgenfjorden, (Børgin).

Det er ikke bare i Beitstad det var/er "bråk" om kommunens strandsoneforvaltning. Mens han, som jobbet i den lokale forvaltningen Steinkjerbygg KF, tilhørte Senterpartiet og var bonde i Beitstad kunne få dispensasjoner på alle ulovlighetene i sin "Veg- og hyttebyggingssak" slår tidligere bygningssjef Gilde til mot eierne av gamle hytter.


Det er all grunn til å anta at Gilde her vil vise en annen side av Steinkjer kommune når det gjelder strandsoneforvaltning. Kommunen måtte stå skolerett i forhold til Statsforvalteren

(Fylkesmannen) og kommunens vedtak om å opprettholde vegen med vår avkjørsel fra fylkesveg og over vår eiendom ble kjent ugyldig. Forvaltningens egen Per Tore Bratberg måtte flytte den ulovlig anlagte vegen. Mer om ulovlighetene senere i dette innlegget under "JORDVERN i STEINKJER KOMMUNE".


Eier av en gammel hytte i Sperbu ble pålagt å fjerne platting og steinmur.

Det var en enkel liten platting med håndlaget lave steinmur, som var satt opp av tidligere hytteeier. Da var den tidligere bygningssjefen og hovedutvalget kompromisløs:Det var et nytt hovedutvalg etter at Senterpartihegmoniet hadde raknet ved kommunevalget høsten 2023. Bygningssjef Gilde var blitt omplassert til saksbehandler, men var tilstede som veileder for hovedutvalget ved befaringen i denne saken. Bilde er et klipp fra nettavisen "Steinkjer24". Les hele innslaget fra nettavisen.


En annen eier av en gammel hytte ved Borgenfjorden (Børgin).

Også her dreide det seg om en steinmur av naturstein. Det var også en mur som ble anlagt av tidligere eier. Hytteeier ble pålagt å fjerne muren, noe som etter hva vi had forstått allerede er utført.


Bilde er et klipp fra nettavisen "Steinkjer24". Rød innlagt tekst, red. adm. Se full størrelse.


Sammenlikning med "Veg- og byggesaken" i Beitstad (Bartnes).

Fra Bratbergs mange ulovlige tiltak som kommunen med bygningssjef Gilde og hovedutvalg har oversett.

Hovedutvalget i Steinkjer kommunes opptog i strandsonen i henholdsvis Bartnes i Beitstad, Bratbergs tiltak, og Borgenfjorden i Sparbu. Det første etter initiativ fra oss.


Støttemurer fra hhv. Bratbergs tiltak og et gammelt tiltak fra Borgenfjorden i Sparbu. Bilde til venstre viser at allemannsretten er av underordnet betydning for Steinkjer kommunes arealforvaltning. Hovedutvalget hadde ingen innvendinger mot Bratbergs tiltak. Se full skjermstørrelse.


Bratberg med sin forvaltningsbakgrunn skulle være den som hadde alle forutsetninger for ikke å sette igang slike ulovlige tiltak. Etterhvert måtte han gå fra sin stilling som konsernspiss i kommunens eiendomsselskap høsten 2023. Klipp fra Trønder-Avisa nett:Sammenliknet med de to sakene fra Borgenfjorden i Sparbu så er dette dramatisk forskjellsbehandling og tiltak som klart står i strid med alt av regelverk.


Dette viser klart at Bratberg har fått særbehandling. Tiltakene ved Borgenfjorden er av beskjeden karakter sammenliknet med Bratbergs støttemur i Bartnes. Det gjelder både estetisk med dumpet betong og allmennhetens hindring av bruksfunksjon i strandsonen. Se full skjermstørrelse. Tiltaket fjernet det siste eksisterende turdraget langs ytre del av Beitstadsundet.


Grunn til å se på Steinkjer kommunes saksbehandling.

Gjennom granskning av interne dokumenter kom det frem at Bratberg hadde sendt e-post til bygningssjef Gilde vedrørende våre innsigelser til hans "Veg- og hyttebyggingssak".

Se e-posten. Vi har forsøkt å få informasjon om hva bygningssjefen svarte på denne e-posten uten at vi lyktes.


Steinkjer kommune: En JA - kommune, sa bygningssjef Gilde.

I tingrettssaken ved den lokale tingretten på Steinkjer 27.- 29. mai 2019 uttrykte bygningssjef Gilde at kommunen var en JA - kommune. Det er videre naturlig å spørre seg om: "for hvem"?

For eierne av de gamle hyttene ved Borgenfjorden (Børgin) ser det ut som om denne JA-en ikke er konsekvent. Eller kanskje mer korrekt, avhengig av hvem som er tiltakshaver. Er det landbruks- og næringsinteresser eller allmenne bruksinteresser, (det siste, det egentlige formålet med etablering av restriksjonene i 100 m-beltet), som skal legges tilgrunn?


Se hvordan strandsonen var før Bratberg startet omvandling av området.


Etter det vi har forstått leide Bratberg en av de fem gamle hyttene i hyttefeltet som tilhørte grunneiers far før han kjøpte hytteeiendommen av dagens grunneier. I denne perioden ble det bygd brygge der noe av etterlatenskapene fortsatt er å finne:

Brygga var ikke omsøkt og var også den gang således et ulovlig tiltak. Bratberg skulle kunne ha førstehånds kjennskap til regelverket all den tid han var en del av kommunens forvaltning samtidig med at han selv hadde et firma "Per Tore Bratberg Prosjektledelse" som hadde oppdrag med byggeprosjekter for landbruket. Det var dette firmaet, hans eget firma, som var ansvarshavende for hans "Veg- og hyttebyggingssak". Se brygga i full skjermstørrelse.


Vil kommunen, tidligere bygningssjef Gilde og hovedutvalget ta tak Bratberg sin veg- og hyttebyggingssak?

Det blir spennende å se hva som skjer videre i kommunen når det gjelder oppfølging i Beitstads strandsone, langs Bartneslandet. Det gjelder både de gjenværende delene av bryggen og forstøtningsmurer m. m. Det gjelder også vegdelen av Bratbergs "Veg- og hyttebyggingssøknad".


Bratberg hadde, som han selv har uttalte, et stort nettverk. Det kan være dette som gjør at resultatet av tiltakene i hhv. Bartnes i Beitstad og ved Borgenfjorden på Sparbu får forskjellig behandling av den lokale forvaltningen (kommunen). I Bratbergs veg- og hyttebyggingssak i Bartnes var det nåværende forsvarsminister Bjørn Arild Gram, den gang ordfører, som hadde det øverste politiske ansvar for forvaltningens håndtering av ulovlighetene. Han nektet å snakke med oss.


I den siste delen har Steinkjer kommune holdt tilbake vesentlige opplysninger om veg- og hyttebyggingssaken i forhold til Statsforvalteren. Det gjaldt adkomst til fritidseiendommen. Herunder aktualiseres begrepet JORDVERN.


JORDVERN I STEINKJER KOMMUNE.

I Bratbergs søknad om veg- og hyttebygging var det vedlagt situasjonskart med veitrasè. Dokumentet hadde fått navnet "Kart vegtrasè, godkjent" i saksmappen. Traseen var anlagt i både LNF-A område og 100 m beltet langs strandsonen der det var forbud mot tiltak. Det måtte søkes om dispensasjon fra bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Dessuten inneholdt Bratbergs veg- og hyttebyggingssøknaden et situasjonsakart over vegtrase og en uttalelse kalt "Forhold knyttet til dispensasjon".


Steinkjer kommunen holder tilbake informasjon.

De to overnevnte dokumenter hadde ikke kommunen vedlagt i høringsdokumentet til sektororganisasjonene. Statsforvalteren hadde ingen informasjon om at det skulle anlegges veg og at det forelå planer som klart tydet på at det ville bli adkomstveg til hele hyttefeltet.


Det blir en parodi når tidligere ordfører Bjørn Arild Gram som ny statsråd, da han var kommunal- og distriktsminister, står frem og sier han mener Statsforvalteren er viktig for rettssikkerheten i kommunale saker.


Bratberg hadde anlagt vegen i en annen trasé, gjennom å ta ibruk vår avkjørsel fra fylkesveg og over noe av vår eiendom. Videre gjennom dyrket og dyrkbar mark til en nyetablert parkeringsplass ved hytta.


Bjørn Arild Gram kjenner godt til saken og har vært en av bidragsyterne til at Bratberg har kunne foreta alle ulovlighetene uten reaksjon fra forvaltningen. Les mer om dette i bloggen: "Ulovligheter - Veg og hyttebyggingssak i Steinkjer kommune". Der fremgår vår åpne kommunikasjon med Bjørn Arild Gram.


Her fremgår satelittkart av den ulovlig anlagte vegen. Til sammenlikning: Situasjonskartet som Bratberg selv hadde tegnet og var et av dokumentene som bygningssjefen ikke hadde vedlagt høringssaken til Statsforvalteren.
161 views0 comments

Comments


bottom of page