top of page
Search

Trønderavisas journalistikk - Senterpartiets beskytter.

Updated: Apr 7

Oppdatert 17. september 2023: Les mer om Senterpartiets eierskap i Trønder-Avisa. Forsvarsministeren og NHO-lederens eierskap. Sammendrag: Se video

De 800.000 kr er et resultat av at Steinkjer kommune trenerte våre henvendelser, slik at tidligere ordførerkandidat Per Tore Bratberg kunne benytte den ulovlig anlagte vegen i 5 år før den ble flyttet.


Dette er hva som møtte oss da fredagsutgaven av Trønder-Avisa TA ble utgitt elektronisk torsdags kveld. Uten at journalist Nordmeland hadde vært i kontaktet med oss legger han for andre gang ut sin ensidige dekning av sakskomplekset med overskriften «Seiglivet veikrangel». Se mere om Bratbergs posisjon i kommunen (Steinkjerbygg KF).


Et begrep som skulle være kjent for journalister, men som Nordmeland må ha glemt, er kontradikajon. Se hele dagens TA-dekningen.


Det skal Nordmeland vite: Dette er langt mere enn en såkalt «Seiglivet veikrangel».

Sakskomplekset består av en offentligrettslig del (forvaltningsdel) og en privatrettslig del. Hovedaktøren i den offentligrettslige delen er Steinkjer kommune og hovedaktøren i den privatrettslige delen er en tidligere ordførerkandidat Per Tore Bratberg som tok seg til rette i en veg- og hyttebyggingssak. Til alt overmål genererte kommunen sammen med Bratberg en jordskiftesak, der grunneier ble skjøvet foran.


Det er den nære koplingen mellom den offentligrettslige delen og den privatrettslige delen som er selve utfordringen i sakskomplekset. Dessuten at domstollederen for Frostating lagmannsrett Sven-Jørgen Lindsetmo har vært innvolvert sammen med sin tidligere kollega i Steinkjeradvokatene, adv. Anders Kjøren. Sammendrag av sakskomplekset: Se video.

Advokathuset Trondheim DA v/Per Wold var opphavet til vårt engasjement i jus og selvprosedering. Vi har gjentatte ganger krevd at sakskomplekset skal overføres til et annet lagdømme og at Frostating lagmannsrett er innhabile, Steinkjeradvokatenes medvirkning tatt i betraktning.


Trønderavisas dekning - Lokalpressen Trønder-Avisa

TA-journalist Nordmeland dekket våre to søksmål mot henholdsvis sakskompleksets privatrettslige del og manglende saksoppfølging av Advokathuset Trondheim DA, ved advokat Per Wold og hans partner advokat Tore Angen in solidum.

Privatrettslig del: Bratberg, grunneier og grunneiers far in solidum. Advokatbistand: Advokathuset Trondheim DA v/ advokatene Per Wold og Tore Angen.

Privatrettslig del av sakskomplekset: 1. nov. 2020: Stevning - 29., 30., og 01. juni/juli 2021 Hovedforhandling - 12. juli 2021 Dom avsagt - Se Nordmeland sin dekning: 18. august 2021.

Advokatbistand: 16. sept. 2021: Stevning - 8. mars 2022 Hovedforhandling - 21. april 2022 Dom avsagt Se Nordmeland sin dekning: 22. april 2022.

Nordmelands fremstilling av dommen i vår sak mot Advokathuset Trondheim oppfattes som svært ensidig. Det burde innledningsvis ha fremgått at det var tvil om utfallet av saken. For oss synes det som om Nordmeland bevisst fremstiller saken i vår disfavør. Dommerens avsluttende formulering:


Når det gjelder lokalpressen er det alltid en fare for at lokale medier kan bli en forlenget arm av det politiske tyngdepunktet.


Eierskap til Trønderavisa

Her er det all grunn til å studere eierskapet til «Trønder-Avisa AS» og morselskap «AS Nord-Trøndelag». I morselskapet «AS Nord-Trøndelag» er det en rekke medlemmer av Senterpartiet som står bak. Mange av disse har hatt eller har sentrale posisjoner i Steinkjer kommune og/eller statsforvaltningen m.m. Her bør nevnes tidligere ordfører og styreleder i kommunenes sentralforbund KS, nå forsvarsminister Bjørn Arild Gram og mange andre tidligere Senterpartiordførere fra Steinkjer kommune og tilhørende region.


Oppdatert 30. november 2022. Nettavisa Steinkjer24 - Oppsøkende og kritisk journalistikk.

Med forsvarsministeren og NHO-lederen som aviseiere gjennom AS Nord-Trøndelag. Klipp fra nettavisen "Steinkjer24":

Gufset fra fortiden. Ikke til å tro

Presseetikk og «Pressens faglige utvalg» PFU.

Rent presseetisk er det svært betenkelig at politiske partier er involvert i drift av en lokalavis som Trønderavisa.

Erkjennelsen bygger blant annet også på at Trønderavisa og Nordmeland ikke dekte Fylkesmannens vedtak av 28. juli. 2015 om opphevelse av kommunens tillatelse til å opprettholde Bratbergs ulovlige anlagte veg over vår eiendom. En opphevelse som medførte at vegen måtte flyttes. 6. juli 2016 ble vegen flyttet.

Det er all grunn til å sammenlikne Nordmeland sine to innslag i Trønderavisa, hhv. 18. august 2021 og 22. april 2022. Gjennomgangstonen er formuleringen «Seiglivet vegkrangel» i begge TA-innslagene hans. En case for «Pressens faglige utvalg» PFU?

Advokathuset Trondheim DA - Drev ikke advokatvirksomhet.

En annen overskrift fra «Nordmelands hånd» er «Ble varslet om feil adressat». Det er riktig at Advokathuset Trondheim DA ved adv. Tore Angen påsto at Advokathuset Trondheim DA ikke drev advokatvirksomhet. Klipp fra dommen:

Informasjonen om at adv. Per Wold hadde et enkeltpersonforetak kalt «Per Wold» ble først bekjentgjort oss sommeren 2018.


7. mars 2018 sendte Advokatfirma Hjort DA brev til Advokathuset Trondheim DA v/adv. Per Wold med forespørsel om Advokathuset Trondheim DA v/adv. Per Wold erkjente ansvar for våre økonomiske tap. Det ble gitt en svarfrist på 3 uker. Dette ble ikke besvart.


Med en treårsfrist fra Fylkesmannens vedtak, et vedtak som ble endret til vår gunst 27. juli 2015, tok vi ut forliksklage mot Advokathuset Trondheim DA 27. juli 2018. Det skulle da vise seg at det var et enkeltpersonforetak «Per Wold» som hadde hatt oppdraget for oss og at dette enkeltpersonforetaket «Per Wold» var begjært konkurs 19. april 2018, en og en halv måned etter at Advokatfirma Hjort DA 7. mars 2018 etterspurte hvor vidt Advokathuset Trondheim DA v/adv. Per Wold tok ansvar for våre økonomiske tap.


All informasjon vi var bekjent av var at det var «Advokathuset Trondheim DA», ved adv. Per Wold, som hadde oppdraget for oss. Angens påstand om at «Advokathuset Trondheim DA» ikke drev advokatvirksomhet, er i strid med den informasjon vi fikk og det firmaet fremsto med offentlig.

Fra Brønnøysundsregistrene: Advokathuset Trondhein DA med Nøkkelopplysninger. Web-siden: Slik vi møtte advokatfirmaet «Advokathuset Trondheim DA». Strafferettsadvokat Tore Angen ved «Advokathuset Trondheim DA». Advokathuset Trondheim DA hadde en ansatt advokatfullmektig. Advokat Wold sin korrespondanse med Fylkesmannen (statsforvalteren).


Spørsmål til retten og Advokathuset Trondheim DA ved advokatene Per Wold og Tore Angen:

Er det noe som tilsier at Advokathuset Trondheim DA ikke drev advokatvirksomhet?


Enkeltpersonforetaket «Per Wold» var konkurs og Per Wold tok ikke telefonen.


Det eneste som tilsa at det ikke var Advokathuset Trondheim DA som hadde oppdraget var fakturaens organisasjonsnummer og bankkontonummer. Disse numrene tilhørte enkeltpersonforetaket «Per Wold» som var under konkursbehandling.


Finnes det noen vanlig klienter som sjekker organisasjonsnummer og bankkontonummer når fakturaen er utstedt av et advokatfirma og når headingen på fakturaen ser slik ut:

Oppdragsbekreftelsen gir også et klart inntrykk av at det var Advokathuset Trondheim DA som hadde oppdraget for oss:

Nordmelands journalistikk

Nordmelands journalistikk bærer preg av lettsindighet. Det at han ikke går inn i sakens kjerne, men som vi opplever det, følger et latent mandat fra avisas eiere. Som det fremgår ovenfor ville vi tro vår sak skulle være svært interessant for gravende entusiastiske journalister som ønsker utvikling. I det minste skulle han tatt kontakt med oss, for vår versjon før det settes på trykk. Saken er langt mere og langt alvorligere enn en «Seiglivet vegkrangel».


Her skal vi vite at det er Steinkjer kommune, sammen med tidligere ordførerkandidat og styreleder i kommunens eiendomsselskap, Steinkjerbygg KF, som er vår motpart. Det er sterke krefter som ønsker og har ønsket å tildekke det faktum at vi varslet om Bratbergs ulovlige anlagt veg og at Steinkjer kommune trenerte våre henvendelser i mange år. Det er her journalist Anders Nordmeland burde starte.


Det er på tide at pressens faglige utvalg PFU røsker opp i tabloidmentaliteten. Vi er lite i tvil om at Normelands to presentasjoner av våre saker er brudd på god presseskikk.


Takk til Trøndelag Venstre

Siden denne bloggen "gikk i trykken" er det oppløftende utvikling i Trøndelagspolitikken. Det er flere enn oss som ser og forstår betenkelighetene ved lokalavisenes Senterpartihegmoni. Konkretisert, for oss gjelder det vår forvaltningssak mot Steinkjer kommune og Trønder-Avisas dekning av dette.


I "Trønderdebatt" står Trøndelag Venstres nestleder Karl M Buchholdt frem og hevder at "Senterpartiet må forlate styrerommet i Trønder-Avisa", som han sier. Det er merkelig at Senterpariet selv ikke har hatt integritet og forstått dette.


Nytt innslag i Trønderavisa - nettutgave av Nordmeland.

Lørdag 26. november 2022 kl 10:13 fikk vi telefon fra journalist Anders Nordmeland AN. Innledende ordveksling:


AN: Jeg sitter med en kjennelse fra Høyesterett og det var det jeg ønsker å spørre deg om og ønsker en kommentar til.


Vi: Men, hvem av disse sakene?


AN: Nei, spør du meg, så spør jeg deg.


Vi: Nei, jeg regner med at journalisten har satt seg inn i dette før han ringer.
Kommunen og Bratberg hadde fragmentert Bratbergs veg- og hyttebyggingssak til tre saker, dvs. det ble etablert et sakskompleks:

  • Jordskiftesak, der Steinkjeradvokatene ved adv. Kjøren var prosessfullmektig.

  • Vegbyggingssak, der Steinkjeradvokatene ved adv. Kjøren var prosessfullmektig.

  • Hyttebyggingssak, der Steinkjer kommune med Bratbergs politikkervenner ga dispensasjoner.

Sakskomplekset er enda ikke behandlet rettslig. Det er kun behandlet stykkevis og delt som tre delsaker på tingrettsnivå ved den lokale tingretten på Steinkjer. Realitetene i sakene er ikke behandlet i en overordnet domstol, lagmannsretten. Se hele Nordmelands innslag i nettutgaven av Trønderavisa lørdag 26. nov. 2022 med vår kommentar.


Her skal fremheves at det var Steinkjeradvokatene ved adv. Kjøren som startet bruken av domstolene, der målsettingen var å få flyttet grensemerker, slik at den ulovlige anlagte vegen ble på grunneiers eiendom. Trondheim metallsøkerklubb avgjorde dette, etter funn av grensemerker like før grensesaken skulle opp som ankesak i Frostating lagmennsrett. Det ble da påvist at den lokale jordskifterettens dom: "Grensemerket befinner seg midt imellom partenes påstand", var feil og at vår påstand gjennom 4 år var korrekt.


Vil ikke kommentere.

Telefonsamtalen med journalist Nordmeland gikk over 27 minutter og våre kommentarer var mange. Klipp fra hva Nordmeland skriver:

Hvordan skulle vi kunne kommentere en kjennelse i Høyesterett når journalisten ikke klarte å tilkjennegi hvilken av flere kjennelser det var tale om?


Nordmeland forsøkte noe usikkert og ståtrende å snakke om noen tingrettssaker. Han snakket om en oppfriskning av en dom fra juni 2019. Ja, hvilken dom, repliserte vi. Jo spørsmålet var rettet mot Steinkjer kommune. Han fortsatte: "Så var det noe om noen "oppfristelser", (red. anm. "hva nå dette måtte innebære"), som gjorde at denne saken måtte begjæres oppfrisket.


Da det var flere tingrettssaker så kom vi med forslag om at Normeland må begynnte å skrive om opphavet til det hele. Vi refererte da til bloggen "Ulovligheter, veg- og hyttebyggingssak i Steinkjer kommune".


Hva Nordmeland i Trønder-Avisa ikke ville skrive om:

Perioden med kommunens og Trønderavisas unnfallenhet gikk fra vi varslet om ulovlig anlagt veg sommeren 2011 til sommeren 2016, da vegen ble flyttet. Se full størrelse.

Etter denne perioden konkluderte kommunens kontrollutvalg, 20. desember 2016, med at det hadde vært saksbehandlingsfeil fra kommunens side. Fem måneder tidligere, 28. juli 2016, konkluderte fylkesmannen/statsforvalteren med at det var rettsanvendelsesfeil og kommunens vedtak om tillatelse til å opprettholde vegen ble opphevet. Da hadde Bratberg benyttet den ulovlige anlagte vegen, som han selv og sønnene hadde anlagt, fra sommeren 2011 til sommeren 2016.


Vi påpekte under telefonsamtalen at Trønderavisa med Nordmeland ikke hadde skrevet noe om kommunens rettsanvendelsesfeil med tilhørende flytting av vegen og heller ikke noe om kontroll-utvalgets konstatering av saksbehandlingsfeil.


En interessant "kommunal presse" - Trønderavisa og Steinkjeravisa.

Det skulle vise seg at Nordmeland også hadde lagt inn innslaget "Bommen ned" i Steinkjeravisa. Det var identisk med innslaget i Trønderavisa, men vår kommentar, der vi skrev om Nordmelands "forfatterskap" og Steinkjeradvokatenes medvirkning med sine tidligere to advokater, hhv. partner, (nå domstolleder Sven-Jørgen Lindsetmo) og advokat Anders Kjøren var utelatt.


Vi syntes vi måtte komplettere dette og la inn tilsvarende kommentar også i Steinkjeravisa.


Se Nordmelands innslag i Steinkjeravisa.

Nordmeland hadde ikke orientert om at dette også skulle inn i Steinkjeravisa.


Vi mener at disse to avisene både Trønderavisa og Steinkjeravisa burde ha startet med Tvistelovens § 29-13 og konsekvensene av denne rettsregelen med hensyn på rettssikkerhet, et tema Aftenposten har omhandlet.


Deretter opphavet og sammenhengen i sakskomplekset, for så til slutt å antyde kostnadene. Først da kunne man ha drøftet "investeringens" nytteverdi og hvor vidt det finnes samfunns-synergier som Nordmeland kanskje har oversett. Vi ville gjerne ha bidratt med en slik fyldestgjøring.


Mye av opphavet og sammenhengene er å finne på bloggen "Ulovligheter, veg- og hyttebyggingssak i Steinkjer kommune", som vi anbefaler Nordmeland å studere grundig.


Trønderavisa om vegkrangel og millioner, på nytt.

Selv om vi under den 27 minutter lange telefonsamtalen med Nordmeland lørdag 26. nov. 2022 forsøkte å få han til å forstå at dette var en kompleks og alvorlig sak, fortsetter han i samme stil idag 1. des 2022 med "Vegkrangel til nesten en million". Denne gangen i Trønderavisas papirutgave.


Hans tidligere presentasjoner, som er omtalt ovenfor, var i nettutgavene i hhv. Trønderavisa like etter telefonsamtalen 26. nov 2022 og Steinkjeravisa 28. nov. 2022.

Se siden i stort pdf- format med kommentarer.


Er dette Trønderavisas sanne ansikt?


Samlet presentasjon fra lokalpressen, Senterpartipressen:

Samlet dekningen av saken fra lørdag 24. nov. 2022 til papirutgaven torsdag 1. des. 2022. Vi ser at vegkarangelen ikke er seiglivet lenger. Bommen er heller ikke "ned".Merk:

Det kommer mere i nær fremtid. Nordmelands tekst som viser at han ikke har satt seg inn i saken vil bli kommentert innfelt i teksten avsnitt for avsnitt. Det vi kaller skyggesiden av lokalpressen.
1,142 views0 comments

Comments


bottom of page