top of page
Search

Inkasso 1: Kommunen - Kreditorforening, Steinkjeradvokatene - NAV.

Updated: Feb 7

Oppdatert 31. januar 2024. Kreditorforeningen Kristiansand ringer for hestehandel. Styrelederen måtte gå. Grams medvirkning. 200.000 kr til Steinkjer kommune. Fra Badestampen på Amfi Steinkjer.

Kreditorforeningen Steinkjer, sammen med Steinkjeradvokatene i samme etasje på Amfi i samme korridor i 3. etasje. Kreditorforeningen effektuerer inkassosak for Steinkjer kommune.


Hvem er egentlig denne Kreditorforeningen Steinkjer?

Etter det vi forstår er det ulike, men liknende navn: Krede!tor, Kredinor og Kreditorforeningen. Kreditorforeningen Vest har fusjonert med Kredinor. Vår erfaring er med firmaet Krede!tor med "fotnoten" Kreditorforeningen lokalisert til Steinkjer, som hadde innkassooppdraget for Steinkjer kommune mot oss. De hevdet i utgangspunktet at de engasjerte seg bare uomtvistelige saker, og at vår sak måtte sendes tilbake til kommunen.


Slik ble det ikke. Foreningen på Steinkjer har nå tvangsinndrevet nært 200.000 kr for Steinkjer kommune, der den øverste politiske ansvarlige var den gang ordfører og styreleder for kommunenes sentralforbund KS, Bjørn Arild Gram, nå forsvarsminister.


Det er grunn til å se hvordan tiltakshaver, styreleder Bratberg i kommunens eget eiendomsselskapet Steinkjerbygg KF, han som var opphavet til forvaltningssaken, formulerte seg i sin e-post til bygningssjefen. Bratberg måtte riktignok gå fra styrelederjobben i Steinkjerbygg KF i desember 2023.


Kommunen ved Gram og hans administrasjon, genererte det de hevdet var privatrettslige saker, herunder oppsto et sakskompleks bestående av tre saker og styrelederen gikk fri:


7. mars 2018 sendte Advokatfirma Hjort, v/adv Zimmermann brev til Steinkjer kommune med tittelen":


"Krav om erstatning mot Steinkjer kommune - Varsel om rettslig skritt, jf. tvisteliven § 5-2".


27, juli 2018 stevnet vi, som selvprosederende, Steinkjer kommune for Inntrøndelag tingrett med krav om erstatning for våre kostnader for å få en rettmessig flytting av vegen. Tidspunktet var, for å unngå foreldelse, tre år etter Fylkesmannens vedtak 28. juli 2015 om at kommunens byggetillatelse til vegen var ugyldig.


Med de advokatsalærer som verserte valgte vi å bli selvprosederende. Den lokale domstol Inntrøndelag tingrett, som var samlokalisert med Fylkesmannen og politiet (sivil forvaltning) på sørsileiret i Steinkjer, var ikke i tvil. Vi "tapte". Likevel, det var opphavet til etterhvert å se både forvaltning og domstoler i hvitøyet. Politiet, sivil forvaltning, omfatter blandt annet også forliksrådet.


4. september 2019 anket vi tingrettens avgjørelse til Frostating lagmannsrett. Saken ble dermed lokalisert til Trondheim. Likevel, domstollederen i Frostating var han som administrerte ankesaken etter jordskiftedommmen, tidligere partner i Steinkjerfirmaet Steinkjeradvokatene Sven-Jørgen Lindsetmo sammen med vår motparts advokat adv. Kjøren.Saksforberedelsene til ankesaken besto igjen av en rekke saksbehandlingsfeil. Et tragisk dødsfall i familien førte til sykmelding og vi begjærte utsettelse av ankeforhandlingene. Dette ble ikke tatt til følge av Frostating lagmannsrett. Om en av oss var sykmeldt kunne den andre komme til Trondheim og selvprosedere en 3 dagers ankesak hevdet Lindsetmo. Dette var naturligvis ikke realistisk. Om det hadde vært en advokat som var prosessfullmektig ville ankeforandlingene umiddelbart bli omberammet.


Det er her verdt å merke seg at saker med selvprosedeerende får annen behandling enn om det hadde vært en advokat som var prosessfullmektig.


Dette førte til at saken ble avvist og vi fikk saksomkostningene. Vi fant dette særdeles urimelig og bestridte kravet fra Steinkjer kommune. Dermed startet kommunens tvangsinndrivelse gjennom Kreditorforeningen Midt-Norge som er lokalisert på Amfi på Steinkjer.


Fra badestampen på Amfi Steinkjer:

Bli kjent med inkassoselskapet Kreditorforeningen Steinkjer: Se full størrelse.


Vi bestridet Steinkjer kommune, ved Kreditorforeningen, sitt krav mot oss og hevdet at ethvert krav fra kommunen måtte rettes mot forvaltningens egen, Per Tore Bratberg, som var opphavet til det hele. Inkassosaken gikk til Namsfogden.


Namsfogdens utleggsforretning

21. des. 2022: Vi fikk tilsendt namsboken for utleggsforretning som var avholdt 5. des. 2022 per e-post. Dette uten at vi hadde kjennskap til at det skulle gjennomføres utleggsforretning

5. des. 2022.


Med uttalelsesfrist på 14 dager sendte vi klage til Namsfogden 5. jan. 2023 der vi informerte om at vi arbeidet med gjenåpning av saken mot Steinkjer kommune.


NAV kommer inn som inkrever.

19. jan. 2023: Det er trukket i størrelsesorden 15.000 kr fra May Sissel og 8.000 kr fra Steinar sin månedspensjon i januar. Dette er beregninger i forhold til tidligere utbetalt pensjon. Dvs totalt 23.000 kroner, mot at det var forespeilet 11.600 kr per mnd. fra Namsfogden sin side. Det var således ingen sammenheng mellom disse to institusjoners handlinger.


Hvem skal man tro på, NAV eller Namsfogden?

21. jan. 2023: May Sissel sendte brev med klage til NAV. Hun ba NAV om å redegjøre for pensjonstrekket på de 15.000 kr. Det var ingen harmoni mellom det Namsfogden hadde forespeilet som trekkbeløp, og det NAV hadde trukket. Se brev til NAV. Se hva NAV svarer.

NAV skylder på Namsfogden.


NAV er en stor aktør i forvaltningen i Steinkjer kommune. NAV Trøndelag er leietakere i kommunens nye signalbygg O2-huset, som forvaltes av Steinkjerbygg KF. Her må det igjen presiseres at Bratberg, som var tiltakshaver for alle ulovlighetene og opphav til konflikten som kostet oss i utgangspunktet nært 400.000,- , er/var styreleder i det heleide kommunale selskapet Steinkjerbygg KF.og alle datterselskapene.


Utbetalingene fra NAV i 2022 og 2023, med tilhørende avvik.

NAV må kunne svare på hvorfor May Sissel, med noe lavere pensjon enn Steinar, er trukket med et langt større beløp, med et totalbeløp (avvik samlet) som langt overskrider Namsfogdens trekk-redegjørelse. Nei, dette får NAV rydde opp i. Trekket fra May Sissel sin pensjon fortsetter:


Tabell: Våre beregninger er basert på utbetalt pensjon etter at påleggstrekket startet i januar 2023, sammenliknet med utbetalt pensjon under normale forhold i 2022.


En ny NAV-skandale.

Det som er uomtvistelig er at NAV totalt har trukket langt over det Namsfogden har pålagt som påleggstrekk, dvs 11600 kr, og at trekket ligger i hovedsak på May Sissel sine pensjonsutbetalinger. I mai måned var hennes utbetalte pensjon kr 1030. Det er særdeles interessant hvordan dette henger sammen i det vi liker å kalle en rettsstat.


Samtale med Namsfogden.

I en telefonsamtale med Namsfogden i Oslo, Akershus og Bærum bekreftes det at deres beregninger ble overført til NAV og at det totale trekkbeløpet skulle være kr 11.600, - for oss begge tilsammen. En ny NAV-skandale ser ut til å bli avdekt. Klipp fra namsboken av 5. des. 2022, med Namsfogdens utregninger komplettert med rødt fra vår side:

Forvaltningssaken er kun behandlet som fragmenterte saker av dommere i den lokale tingretten. Se sammendraget:


Det fremgår klart fra tabellen over at det er trukket langt mere enn det som var beregnet fra namsfogdens side. Trekket har i hovedsak vært fra May Sissel sin pensjon. Selv med hennes brev til NAV 21. januar 2023, fortsatte NAV med sine ureglementære tvangstrekk.


Kreditorforeningen Kristiansand.

3. januar 2024 blir vi oppringt av Kreditorforeningen Kristiansand ved Cecilie.


Hun kunne fortelle at beløpet, de 186.440 kr. som Kreditorforeningen hadde stilt krav om for Steinkjer kommune var nedbetalt og at det var trukket for mye.


Hun spurte videre om det overskytende på 12.000 kr. kunne overføres til en annen advokat, til adv. Tore Angen. Hun hevdet at Angen hadde 19.954 kr. utestående i forhold til oss. Alternativt om vi ønsket å få pengene tilbake til vår bankkonto. Vi gjorde henne oppmerksom på at pengene skulle tilbake til vår bankkonto.


Vi ble bedt om å sende e-post med bankkontonummer til Kreditorforeningen. Vi kompletterte med en kort informasjon om saken og ba om en redegjørelse for de månedlige påleggstrekk gjennom hele trekkperioden for hhv. May Sissel og Steinar sine pensjoner.


Se vår e-post til Kreditorforeningen Kristiansand datert 3. jan. 2024.


Strafferettsadvokat Tore Angens medvirkning. Angens inkassosak.

Det var grensesaken, jordskiftesak med tilhørende ankesak som førte til medvirkning fra Advokathuset Trondheim DA. Som det fremgår fra bloggen "INKASSO 2: Adv. Angen", er Tore Angen en av de to partnerne i tomanns-advokatfirmaet "Advokathuset Trondheim DA", sammen med vår tidligere advokat Per Wold.


Etter at det kom for en dag at det var et enkeltpersonforetak ENK Per Wold som hadde oppdraget for oss og at hans firma var konkurs viste det seg at også Tore Angen opererte i et eget enkeltpersonforetak. Som strafferettsadvokat Tore Angen flere ganger har uttalt, både i planleggingsmøter og i retten, så drev ikke Advokathuset Trondheim DA advokat-virksomhet. I Brønnøysundregistrene fremgår noe annet:


Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret om "Advokathuset Trondheim DA".


Per Wold er fortsatt medeier i firmaet, men han mistet advokatbevilgningen etter en rekke misligheter. I forhold til oss sørget han blandt annet ikke for å kreve inn saksomkostninger av Steinkjer kommune etter at Fylkesmannen (Statsforvalteren) hadde opphevet Steinkjer kommunes godkjenning av Bratbergs ulovlige anlagte veg. Han sørget heller ikke for at vi fikk dekt 100.000 kroner som vi hadde krav på gjennom inboforsikring hos Gjensidige. Vi ble anbefalt av advokatfirma Hjort å gå til erstatningskrav mot Advokathuset Trondheim DA ved adv. Per Wold. Se brevet fra Advokatfirma Hjort til "Advokathuset Trondheim DA ved adv. Per Wold".


Brevet ble aldri besvart av Advokathuset Trondheim DA, verken av adv Per Wold eller adv. Tore Angen og det skulle vise seg at det var et enkeltpersonforetak ENK "Per Wold" som hadde hatt oppdraget for oss og at dette firmaet var konkurs.


Vi saksøkte: "Advokathuset Trondheim DA, adv. Per Wold og adv Tore Angen in solidum". Altså et gruppesøksmål. Det saksomkostninger for en av delsakene i den fragmenterte forvaltningssaken som adv. Tore Angen også hadde bragt inn for Kreditorforeningen Steinkjer. Det vises til en grundig redegjørelse/innsigelse fra oss til Namsfogden datert 19. des. 2023, som også skal være bragt Kreditorforeningen i erfaring.Kreditorforeningen Kristiansand - En hestehandel.

Det var overskytende krav fra Steinkjer kommune, der det var trukket for mye i forhold til Namsfogdens beregninger, som Kreditorforeningen Kristiansand ønsket å overføre til adv. Tore Angen.


Dette var, til og med, før Namsfogden hadde behandlet vår insigelse til Angens Innkassokrav datert 19. des. 2023. Dessuten var det ikke avholdt utleggsforretning. Insigelsen var en grundig behandling av vår bakgrunn for vårt erstatningskrav mot "Advokathuset Trondheim DA, adv. Per Wold og adv Tore Angen in solidum". Innsigelsen inneholdt også bostyrerrapporten etter enkeltpersonforetaket "Per Wold" sitt konkursbo. Ingen lystig lesning. Kanskje er "hestehandel" et forsiktig begrep.


Som nevnt ovenfor førte samtalen 3. januar 2023 til enighet om at vi skulle sende vårt bankkontonummer slik at Kreditorforeningen Kristiansand kunne overføre overskytende beløp til oss. Vi sendte e-post til Kreditorforeningen Kristiansand med informasjon om hvor pengene skulle sendes samtidig som vi ba om å få tilsendt månedlig oversikt av hva som var pålaggstrekk for hhv. May Sissel og Steinar gjennom hele trekkperioden.Pengene Kreditorforeningen Kristiansand hevdet vi hadde tilgode, kr 12830,-, ble overført til vår konto 5. jan. 2024. Likevel fikk vi ingen informasjon om trekkmønsteret gjennom trekkperioden, måned for måned for hhv. May Sissel og Steinar, slik vi etterspuret i vår e-post 3. jan. 2024.

Hvor hadde Kreditorforeningen Kristiansand informasjonen fra, om at det var trukket kr 12830,- mer enn det som var foreskrevet av Namsfogden? I Namsfogdens beregninger fremgikk det klart et trekkmønster med kr. 11600,- per måned og et avsluttende beløp på kr. 840,65, ferdig nedbetalt 1. mai 2024. Spørsmålet til Kreditorforeningen Kristiansand blir da om Kreditorforeningen Kristiansand har kalkulert med rentene som da vil bli vesentlig lavere når nedbetalingstiden er redusert fra 1. mai til iflg. Kreditorforeningen Kristiansand var nedbetalt i begynnelsen av jan. 2024.


13. januar 2024. Brev fra Kreditorforeningen Kristiansand, per post. "Vedrørende stopp av trekk". Brevet er datert 4. jan. 2024. Merk at dette er til Steinar.


16. januar 2024. Vi ringer Kreditorforeningen Kristiansand og møter Kirsten. Vi viser til brevet oss i hende 13. jan. 2024 men datert 4. jan. 2024. Vi ba om å få det tilsendt elektronisk.


Kirsten kan ikke finne brevet, men kommenterer at hvis det var "Vedrørende stopp av trekk" skulle ikke dette ha gått til Steinar. men det skulle ha gått til den arbeidsgiver som det var nedlagt lønnstrekk til. Hun presiserer videre at brevet 4. jan. 2024 ikke er sendt til Steinar, men det er noe som er sendt til Steinars arbeidsgiver. Det er sendt til NAV, fremholder hun, etter tydeligvis å ha funnet et brev med dette innhold. Hun sier hun vil sette telefonsamtalen over til sin leder, inkassosjef Bente Eikeland. Eikeland svarer ikke.


Se brevet


Vil Kreditorforeningen skjerme en ny NAV-skandale?
407 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page