top of page
Search

Kreditorforeningen, Steinkjeradvokatene, Kommune NAV Inkasso 1

Updated: Oct 26

Oppdatert 26. okt. 2023. Fra Badestampen på Amfi Steinkjer.

Kreditorforeningen Steinkjer, sammen med Steinkjeradvokatene i samme etasje på Amfi i samme korridor i 3. etasje. Kreditorforeningen effektuerer inkassosak for Steinkjer kommune.

Se også bloggen: "Forvaltningssak mot Steinkjer kommune".


Kommunen genererte det de hevdet var privatrettslige saker, herunder et sakskompleks bestående av tre saker:

7. mars 2018 sendte Advokatfirma Hjort, v/adv Zimmermann brev til Steinkjer kommune med tittelen":


"Krav om erstatning mot Steinkjer kommune - Varsel om rettslig skritt, jf. tvisteliven § 5-2".


27, juli 2018 stevnet vi, som selvprosederende, Steinkjer kommune for Inntrøndelag tingrett med krav om erstatning for våre kostnader for å få en rettmessig flytting av vegen. Tidspunktet var, for å unngå foreldelse, tre år etter Fylkesmannens vedtak 28. juli 2015 om at kommunens byggetillatelse til vegen var ugyldig.


Med de advokatsalærer som verserte valgte vi å bli selvprosederende. Den lokale domstol Inntrøndelag tingrett, som var samlokalisert med Fylkesmannen og politiet (sivil forvaltning) på sørsileiret i Steinkjer, var ikke i tvil. Vi "tapte". Likevel, det var opphavet til etterhvert å se både forvaltning og domstoler i hvitøyet. Politiet, sivil forvaltning, omfatter blandt annet også forliksrådet.


4. september 2019 anket vi tingrettens avgjørelse til Frostating lagmannsrett. Saken ble dermed lokalisert til Trondheim. Likevel, domstollederen i Frostating var han som administrerte ankesaken etter jordskiftedommmen, tidligere partner i Steinkjerfirmaet Steinkjeradvokatene Sven-Jørgen Lindsetmo sammen med vår motparts advokat adv. Kjøren.


Se også bloggen: Kreditorforeningen, Steinkjeradvokatene, Adv Angen - Inkasso 2.


Saksforberedelsene til ankesaken besto igjen av en rekke saksbehandlingsfeil. Et tragisk dødsfall i familien førte til sykmelding og vi begjærte utsettelse av ankeforhandlingene. Dette ble ikke tatt til følge av Frostating lagmannsrett. Om en av oss var sykmeldt kunne den andre komme til Trondheim og selvprosedere en 3 dagers ankesak hevdet Lindsetmo. Dette var naturligvis ikke realistisk. Om det hadde vært en advokat som var prosessfullmektig ville ankeforandlingene umiddelbart bli omberammet.


Det er her verdt å merke seg at saker med selvprosedeerende får annen behandling enn om det hadde vært en advokat som var prosessfullmektig.


Dette førte til at saken ble avvist og vi fikk saksomkostningene. Vi fant dette særdeles urimelig og bestridte kravet fra Steinkjer kommune. Dermed startet kommunens tvangsinndrivelse gjennom Kreditorforeningen Midt-Norge som er lokalisert på Amfi på Steinkjer.


Fra badestampen på Amfi Steinkjer:

Bli kjent med inkassoselskapet Kreditorforeningen Steinkjer:

Se nettavisen "Rett 24". Se også adv. Kjøren fra badestampen på Amfi.


Vi bestridet Steinkjer kommune, ved Kreditorforeningen, sitt krav mot oss og hevdet at ethvert krav fra kommunen måtte rettes mot forvaltningens egen, Per Tore Bratberg, som var opphavet til det hele. Inkassosaken gikk til Namsfogden.


Namsfogdens utleggsforretning

21. des. 2022: Vi fikk tilsendt namsboken for utleggsforretning som var avholdt 5. des. 2022 per e-post. Dette uten at vi hadde kjennskap til at det skulle gjennomføres utleggsforretning

5. des. 2022.


Med uttalelsesfrist på 14 dager sendte vi klage til Namsfogden 5. jan. 2023 der vi informerte om at vi arbeidet med gjenåpning av saken mot Steinkjer kommune.


NAV kommer inn som inkrever.

19. jan. 2023: Det er trukket i størrelsesorden 15.000 kr fra May Sissel og 8.000 kr fra Steinar sin månedspensjon i januar. Dette er beregninger i forhold til tidligere utbetalt pensjon. Dvs totalt 23.000 kroner, mot at det var forespeilet 11.600 kr per mnd. fra Namsfogden sin side. Det var således ingen sammenheng mellom disse to institusjoners handlinger.


Hvem skal man tro på, NAV eller Namsfogden?

21. jan. 2023: May Sissel sendte brev med klage til NAV. Hun ba NAV om å redegjøre for pensjonstrekket på de 15.000 kr. Det var ingen harmoni mellom det Namsfogden hadde forespeilet som trekkbeløp, og det NAV hadde trukket. Se brev til NAV. Se hva NAV svarer.

NAV skylder på Namsfogden.


NAV er en stor aktør i forvaltningen i Steinkjer kommune. NAV Trøndelag er leietakere i kommunens nye signalbygg O2-huset, som forvaltes av Steinkjerbygg KF. Her må det igjen presiseres at Bratberg, som var tiltakshaver for alle ulovlighetene og opphav til konflikten som kostet oss i utgangspunktet nært 400.000,- , er/var styreleder i det heleide kommunale selskapet Steinkjerbygg KF.og alle datterselskapene.


Utbetalingene fra NAV i 2022 og 2023, med tilhørende avvik.

NAV må kunne svare på hvorfor May Sissel, med noe lavere pensjon enn Steinar, er trukket med et langt større beløp, med et totalbeløp (avvik samlet) som langt overskrider Namsfogdens trekk-redegjørelse. Nei, dette får NAV rydde opp i. Trekket fra May Sissel sin pensjon fortsetter:


Våre beregninger er basert på utbetalt pensjon etter at påleggstrekket startet i januar 2023, sammenliknet med utbetalt pensjon under normale forhold i 2022.


En ny NAV-skandale.

Det som er uomtvistelig er at NAV totalt har trukket langt over det Namsfogden har pålagt som påleggstrekk, dvs 11600 kr, og at trekket ligger i hovedsak på May Sissel sine utbetalinger. I mai måned var hennes utbetalte pensjon kr 1030. Det er særdeles interessant hvordan dette henger sammen i en rettsstat.


Samtale med Namsfogden.

I en telefonsamtale med Namsfogden i Oslo, Akershus og Bærum bekreftes det at deres beregninger ble overført til NAV og at det totale trekkbeløpet skulle være kr 11.600 for oss begge tilsammen. En ny NAV-skandale ser ut til å bli avdekt. Klipp fra namsboken av 5. des. 2022, med Namsfogdens utregninger komplettert med rødt fra vår side:

Forvaltningssaken er kun behandlet som fragmenterte saker av dommere i den lokale tingretten. Se sammendraget:


160 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page